สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

ประวัติศาสตร์ สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

ประวัติศาสตร์ สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

หลังจากสำเร็จสงครามช้างเผือก สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ปรับปรุงแก้ไขชาติบ้านเมืองเพื่อจัดแจงรับศึก และสร้างสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่อาณาจักรล้านช้าง ซึ่งส่งผลให้พระมหินทร พระราชโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเกิดความไม่ถูกกันกับพระมหาธรรมราชา เจ้าผู้ครองเมืองพิษณุโลก พระมหินทรก็เลยได้ให้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชส่งกองทัพมาช่วยตีบ้านตีเมืองพิษณุโลก แม้กระนั้นพระมหาธรรมราชาสามารถป้องกันเมืองไว้ได้
พระเจ้าบุเรงท่วมทรงทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทรงตั้งพระมหาธรรมราชาเป็นเจ้าประเทศราชของกรุงหงสาวดี ดูแลเมืองพิษณุโลกรวมทั้งหัวเมืองฝ่ายเหนือโดยไม่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา จากการขัดแย้งระหว่างพระมหาธรรมราชากับพระมหินทรทำให้ทางกรุงศรีอยุธยาอ่อนแอลง
ในปี พุทธศักราช 2111 พระเจ้าบุเรงนองยกทัพใหญ่มาหมายตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกแพ้ กองทัพประเทศพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่หลายเดือน แต่ว่าก็ยังไม่อาจจะเข้ายึดได้ เนื่องจากว่าทหารกรุงศรีอยุธยาได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็ง เพื่อรอคอยให้ถึงฤดูน้ำหลาก ซึ่งจะก่อให้กองทัพพม่าเข้าค่ายอยู่มิได้ ระหว่างที่ศึกมาใกล้ชิดกรุงนั้น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่สบายแล้วก็เสด็จสวรรคตในพฤษภาคม พุทธศักราช 2111 พระมหินทรเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ชื่อว่า สมเด็จพระมหินทราธิราช แล้วก็ทรงต่อสู้คุ้มครองป้องกันกรุงศรีอยุธยาถัดไป ต่อจากนั้นทางพม่าได้ใช้กลอุบายให้พระยาจักรีมาเป็นสาย กรุงศรีอยุธยาก็เลยเสียแก่ประเทศพม่าในปี พุทธศักราช 2112
จากเรื่องราวในคราวนี้ ทำให้สมเด็จพระมหินทราธิราชโดนจับไปเป็นตัวประกันที่หงสาวดี รวมถึงข้าราชสำนักอีกปริมาณหนึ่ง และก็ทำให้กรุงศรีอยุธยาได้กลายเป็นประเทศราชของกรุงหงสาวดีนับแต่ว่านั้นมา ซึ่งนับเป็นการสูญเสียอิสระของชาวไทยเป็นครั้งแรก…

» Read more
สงครามช้างเผือก

ประวัติศาสตร์ สงครามช้างเผือก

ประวัติ สงครามช้างเผือก

ภายหลังพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ถูกกลุ่มแม่ทัพมอญลอบปลงพระชนม์ เพื่อชิงราชสมบัติ บุเรงนองซึ่งปราบกบฎสำเร็จแล้วได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระผู้เป็นเจ้าหงสาวดีได้ยกพลมาตีกรุงศรีอยุธยาในปี พุทธศักราช 2106 เพราะเหตุว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่ทรงยอมมอบช้างเผือกให้ดังที่ขอมา บุเรงนองยกทัพมาทางหัวเมืองข้างเหนือผ่านด่านแม่ละเมาแล้วก็ตีบ้านตีเมืองพิษณุโลกได้ ทำให้พระมหาธรรมราชาจำเป็นต้องถวายสัตย์อยู่ข้างข้างหงสาวดี สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงยอมหย่าศึกกับพระเจ้าบุเรงนอง
จากเหตุในคราวนี้ ทำให้กรุงศรีอยุธยาจำเป็นต้องมอบช้างเผือกให้แก่พระเจ้าหงสาวดี 4 เชือก ส่วยช้างปีละ 30 เชือก เงินปีละ 300 ชั่ง ค่าธรรมเนียมที่เมืองมะริด รวมทั้งยอมนำตัวพระราเมศวร พระยาจักรีรวมทั้งพระเสนาะการรบ ไปกรุงหงสาวดี บุเรงนองได้แวะเมืองพิษณุโลกรวมทั้งขอพระนเรศวรซึ่งในเวลานั้นมีพระชนมายุ 9 ปี ไปอุปการะที่กรุงหงสาวดีอีกด้วย…

» Read more